Fazlur Rahman dan Interpretasi Teks al-Qur’an
August 9, 2022

Ahmad Nabil Amir & Ahmad Muziru Idham || 9 Ogos 2022

Pendahuluan

Fazlur Rahman (1919-1988) adalah ahli hukum dan intelektual Islam yang terkenal. Fikrahnya dapat dirumuskan dalam perjuangan menegakkan nilai etika dan moral yang syumul dalam masyarakat dan sistem yang adil serta usahanya membezakan antara apa yang dianggap “Islam yang normatif” (dalam arti tidak hanya menekankan apa yang seharusnya menurut ajaran) ketimbang “Islam yang historis” (kontekstual). Gagasan-gagasan radikal yang dikembangkannya banyak memaksanya untuk meninggalkan Pakistan dan berhijrah ke Amerika – didorong oleh pertembungan idea yang parah dan ancaman yang menggugat daripada puak fundamentalis yang fanatik dan radikal.

Mengingat derasnya arus pemikiran yang menyerbu dalam kehidupannya, Rahman cuba mewarasi semuanya yang berkembang dengan membenahi aliran pemikiran dan ideologi-ideologi yang mengasak dunia intelektual dalam sejarah moden pada abad ke-20. Berawal dengan iltizam untuk merumuskan satu filsafat dan pandangan alam yang mendasar, beliau meninjau ulang berabad-abad pemikiran dan pemahaman tentang mazhab hukum, dan cuba memperbaharui dan merumuskan dan membawa idealisme yang dapat menampung keperluan-keperluan moden, dengan mengembangkan pemahaman dan pikiran-pikiran hukum yang bebas, progresif dan dinamik.

Bertitik tolak daripada kemungkinan-kemungkinan ini, makalah ini bermaksud meninjau kerangka pemikiran Fazlur Rahman (1919-1988) dan manhaj kritikal dan saintifik yang dibangunkan dalam penafsiran teks al-Qur’an. Ia cuba menyikapi prinsip- prinsip asas daripada manhaj pembaharuan yang dibangunkan dan signifikasi historis daripada pembacaan tematik dan kontekstualnya yang membentuk idealisme dan fahamkontekstualis yang fundamental yang mendasari metodologinya dalam pemahaman teks yang dilontarkan dalam buku-bukunya seperti Islam (University of Chicago Press, 1979), Major Themes of the Qur’an(University of Chicago Press, 1980), Islamic Methodology in History (Islamic Research Institute, 1995), Revivaland Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism (Oneworld Publications, 1999), dan Prophecy inIslam: Philosophy and Orthodoxy (University of Chicago Press, 2011).

Riwayat Hidup Fazlur Rahman

Dilahirkan pada 21 September 1919 di Hazara, daerah yang terletak di barat laut Pakistan, Fazlur Rahman Malak terlingkung dalam keluarga Muslim yang taat dan berfaham dan berhaluan moden. Kesan dari keterbukaan keluarganya ini  mempengaruhi pembentukan dan pandangan hidupnya yang bebas, yang tumbuh dalam tradisi pemikiran moden di saat sistem pelajaran mengalami keterbelakangan diakibatkan sistem-sistem lapuk yang diwarisi dalam persekolahan cara lama. Kesan ini disinggung dalam karyanya yang merakam tentang usaha pembaharuan dalam perkembangan sistem pendidikan agama:

My mother and father had a decisive influence in the shaping of my character and earliest beliefs. From my mother I was taught the virtues of truthfulness, mercy, steadfastness, and above all, love. My father was areligious scholar educated in traditional Islamic thought. Unlike most traditional Islamic scholars of that time, who regarded modern education as a poison both for faith and morality, my father was convinced that Islamhad to face modernity both as a challenge and an opportunity. I have shared   this same belief with my father to this very day.[1]

Kemudian beliau melanjutkan pengajiannya dan menuntut di Universiti Lahore dalam pengajian Bahasa Arab dan memperoleh MA dengan kepujian. Setelah menerima PhD-nya dari Oxford University beliau mengajar di McGill University di mana beliau menubuhkan Institut Pengajian Islam. Pada tahun 1961 Presiden Ayub Khan memanggilnya ke Pakistan untuk mengepalai lembaga penyelidikan di bawah mandat pemerintah dan dilantik sebagai Direktur, Islamic Research Institute di Lahore. Di Pakistan beliau mengeluarkan bukunya Islamic Methodology in History yang membuka intisari ijtihad. Pada akhir tahun 60-an, dengan peralihan rejim yang lebih konservatif, dan akibat idea-ideanya yang radikal, telah meledakkan protes dan rusuhan di seluruh negara yang memaksanya berhijrah ke Amerika Syarikat pada tahun 1969.

Di Amerika, beliau mengajar di University of Chicago dan menubuhkan program Near Eastern Studies. Beliau turut berkhidmat di State Department Amerika Syarikat sebagai penasihat negara Muslim, dan selaku Distinguished Service Professor di Universiti Chicago sejak 1986. Dalam peralihannya daripada pandangan-pandangan rejim yang konservatif, beliau membawa pendekatan yang moden dengan kecenderungan filsafat yang mendalam dan humanis. Ini terlihat dalam filsafat teologi yang sistematik dan asli yang digelutinya dalam metode-metode yang dibangunkan dan analisa-analisa berbobot yang ditawarkan untuk memikir ulang tradisi Islam. Penulisannya yang analitik dan kritis kental membawakan pembahasan tafsir dan isu-isu sejarah yang signifikan dan menyuguhkan aspirasi moral yang kreatif. Ini digarap dari prinsip dan semangat moral-etika al-Qur’an, dan pemahaman yang sistematik dalam disiplin-disiplin falsafah, hukum, teologi, pendidikanyang klasikal dan moden. Insipirasi dan kesan luar biasa dari pengaruh intelektualnya ini diungkapkan oleh Donald L. Berry, “Fazlur Rahman memaparkan sebuah suara segar yang mendedahkan kepada Barat kepada sebuah Islam yang tidak pernah dilihat ketika sebelum ini.”[2]

Dalam menegakkan aspirasi hukum dan ideal perundangan yang diilhamkan al-Qur’an, beliau mempertahankan perintah-perintah moral yang bersifat adil, contohnya dalam keizinan berpoligami, seperti kupasannya pada ayat al-Qur’an (4:1 29): “Dan kamu tidak akan sesekali dapat berlaku adil di antara wanita, betapa sekalipun keinginanmu untuk melakukannya” yang tampak bercanggah dengan ayat al-Qur’an (4: 3) yang berbunyi: “Dan sekiranya kamu khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim, kemudian nikahilah dalam kalangan wanita [yatim] yang kamu ingini, dua tiga, atau empat. Tetapi sekiranya kamu khawatir tidak dapat berlaku adil [kepada isteri-isteri kamu], maka [nikahilah] hanya seorang.” Dalam mendamaikan kedua-dua ayat ini Rahman membawa penghujahan yang menarik yang selari dengan pandangan yang dipakai oleh kaum modernis Islam: “Kelihatannya terdapat kontradiksi antara kebenaran untuk berpoligami sehingga empat orang isteri; keperluan berlaku adil di kalangan para isteri; dan pengistilahan tegas bahwa keadilan seumpamanya adalah – lumrahnya – mustahil. Tafsiran golongan tradisionalis adalah klausa kebenaran itu mempunyai kuasa perundangan, sementara tuntutan keadilan – meskipun penting – ditinggalkan kepada suami. Kelemahan pendirian ini dari sudut pandang normatif agama adalah sesuatu harus ditinggalkan kepada baik suami, sekalipun lumrahnya, ia pasti akan dilanggar. Kaum modernis Islam, sebaliknya, cenderung memberi keutamaan kepada tuntutan keadilan ditambah dengan pengistilahan tentang kemustahilan untuk berlaku adil, dan menyatakan bahwa kebenaran berpoligami dimaksudkan hanya untuk sementara.”[3]

Fazlur Rahman dan Semangat Al-Qur’an Yang Mendasar

Fazlur Rahman terkenal sebagai seorang cendekiawan Muslim yang berpengaruh pada abad ke-20, dan dianggap sebagai seorang “neo-modernis‟, istilah yang beliau gunakan untuk menggambarkan pendirian yang kritikal terhadap kedua-duanya modernisme dan tradisionalisme Islam. Memandangkan beliau menghabiskan lebih dari tiga dekad daripada kehidupan dewasanya dalam dunia akademik di Barat (sebagai profesor di Universiti Durham, Universiti McGill, Universiti California di Los Angeles, dan Universiti Chicago), tidaklah mengherankan yang sumbangannya kepada dunia Islam kebanyakannya terbatas kepada lapangan intelektual. Ketika pemerintahan Jenderal Ayub Khan, Rahman memang mencuba untuk menerapkan ideanya di Pakistan melayani sebagai kepala Islamic Research Institute dan di Lembaga Penasihat Ideologi Islam. Meskipun begitu, beliau mengundurkan diri pada 1968 setelah lapan tahun berikutan tekanan yang tak kenal belas dari puak konservatif Muslim di Pakistan. Dalam kata pengantarnya terhadap buku Major Themes of the Qur’an, terkait dengan perjalanan hidup Fazlur Rahman yang mula memberi tumpuan terhadap kajian Qur’ani sewaktu di Chicago, Ebrahim Moosa menulis,

“Apabila mendapati bahawa dirinya berada dalam bahaya di Pakistan pada tahun 1968, Fazlur Rahman mencari peluang-peluang akademik di Amerika Syarikat dan meluangkan saki-baki hidupnya di Universiti Chicago. Beliau tidak biasa dengan akademi Barat. Dalam menyiapkan kerja kedoktorannya di Cambridge pada tahun 1950, beliau telah meluangkan lebih daripada sedekad mengajar di Universiti Durham di United Kingdom dan Institute Universiti McGill bagi Pengajian Islam di Kanada. Di Chicago, kerjanya beransur-ansur beralih kepada perihal etika dengan suatu penekanan terhadap al-Qur’ān. Kemungkinannya, beliau melihat Major Themes sebagai bahan asas bagi sebuah teologi baharu, yang berakar dalam etos al-Qur’ān. Pada tahun 1980, dia telah menjadi kurang tertarik dengan falsafah, dan lebih berminat dengan ahli-ahli teologi-fiqh seperti Abu Hāmid al-Ghazālī (meninggal dunia pada 1111), Taqī al-Dīn Ibn Taymiyyah (meninggal dunia pada 1328), dan Shāh Walī Allāh (meninggal dunia pada 1762). Dalam sebuah memoirnya pada ketika itu, beliau menjelaskan kerja-kerja begini sebagai “mendenyutkan pemikiran Ketuhanan sebagai realiti hidup yang bertanggungjawab untuk solat, membimbing realiti hidup manusia secara individu dan kolektif, dan mengambil bahagian dalam sejarah.”  Fazlur Rahman menulis dengan bijaksana, bahawa kajian al-Qur’ān dan sirah Nabi Muhammad itu memberikannya makna dan tujuan yang segar untuk menilai semula tradisi Islam.”[4]

Dari pengalaman akademik dan keterlibatannya dalam masyarakat Islam, Rahman percaya bahawa sebarang pembaharuan dalam pemikiran Islam harus bermula dengan al-Qur’an kerana ia memainkan peranan utama dalam kehidupan Muslim. Beliau justeru asyik dengan “memperbaiki metode penafsiran al-Qur’an” di zaman kontemporer.[5] Beliau mengkritik ahli tafsir abad klasik dan pertengahan kerana kegagalan mereka yang sistematik dalam menghasilkan “weltanschauung” yang menyatu dan berkesan yakni yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan secara keseluruhan daripada al-Qur’an.[6] Rahman menyimpulkan bahawa“terdapat keperluan yang mendesak bagi teori hermeneutika yang akan membantu kita memahami makna al-Qur’an secara keseluruhan sehingga kedua-dua bahagian teologis al-Qur’an dan bahagian akhlak dan etika-hukumnya menjadi kesatuan yang utuh”.[7] Rahman percaya bahawa “sejarah dapat dikawal melalui wacana Qur’āni normatif, terutamanya sisi buruk sejarah dapat diperbaiki daripada penyimpangan, sementara pembangunan sejarah positif yang dicapai oleh manusia dan masyarakat boleh diambil secara terpilih.”[8] Disebabkan itu maka Rahman sangat menitikberatkan etika moral yang diekstrak daripada prinsip-prinsip Qur’ani kerana aspek tersebut dilihat berupaya membangunkan peradaban manusia dengan lebih baik.

Teori Gerakan Berganda (Double Movement Theory)

Rahman mengusulkan metode hermeneutika bagi penafsiran al-Qur’an yang  beliau gelar ‘teori gerakan berganda’ (double movement theory), dalam usaha beliau untuk berdialog antara teks dan konteks. Beliau sangat mengapresiasi sejarah dan cuba untuk menyesuaikan perkembangan dalam segenap ruang dan waktu. Beliau mencuba teori gerakan berganda ini dengan pertamanya; bergerak dari realiti masa kini kepada zaman di mana teks diturunkan dengan memahami nuansa konteks historis bagi teks tersebut; dan keduanya, bergerak dari zaman konteks historis yang tersebut itu untuk balik semula kepada realiti yang kontemporari.[9] Dalam bahasa mudahnya, Abdullah Saeed menjelaskan gerakan pertama itu mempertimbangkan konteks sosiosejarah sewaktu zaman pewahyuan al-Qur’an kepada masyarakat Arab dalam meneroka kasus-kasus al-Qur’an yang spesifik bagi memahami prinsip-prinsip umum seperti keadilan, kesaksamaan dan kebebasan; manakala gerakan kedua merupakan kaedah penaakulan daripada prinsip umum Qur’ani tersebut kepada hal yang lebih khusus dalam merumuskan hukum yang relevan dengan keadaan moden masa kini.[10] Maka, latar belakang pewahyuan al-Qur’an bukan sahaja perlu difahami bagi mencapai prinsip-prinsip umum, bahkan situasi kontemporari perlu dikaji bagi membentuk dan melaksanakan perundangan.[11]

Teori Gerakan Berganda ini “memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian.”[12] Dari usaha hermeneutika ini, Rahman menarik premis yang menentukan bahwa “perhatian pusat al-Qur’an adalah tingkah laku manusia”, atau bahawa al-Qur’an sebahagian besarnya merupakan panduan etika bagi perhubungan antara manusia. Etika adalah intisari al-Qur’an dan ia adalah “mata rantai yang diperlukan antara teologi dan hukum”.[13] Beliau mengkritik kecenderungan ahli hukum Islam yang melihat al-Qur’an terutamanya sebagai kitab perundangan dan dengan pendekatan “atomistik”, “menafsirkan setiap perenggan atau ayat dari segi hukum seakan ia berdiri dengan sendirinya” dan mengambil hukum-hakam “daripada ayat-ayat yang tidak sama sekali bersifat hukum dalam muatannya”.[14]

Moh. Agus Sifa dan Muhammad Aziz menekankan bahawa pendirian Fazlur Rahman ini adalah selari dengan Imam asy-Syatibi, seorang ulama usul fiqh yang terkenal dengan teori maqasid syariah, bahawa “memahami al-Qur’an perlu memahami situasi dan kondisi dimana al-Qur’an itu diturunkan dan memahami teks bahasa Arab dibutuhkan juga pengetahuan sejumlah keadaan (muqtadhayat al Ahwal), keadaan bahasa (hal nafs al-khithab), keadaan mukhathib (pengarah) dan keadaan mukhathab (audien).”[15] Darihal itu, pendirian Imam asy-Syatibi yang menyarankan agar para pentafsir al-Qur’an untuk memahami al-Qur’an berdasarkan teks dan konteks bahasa Arab pada ketika itu adalah sejajar dengan kefahaman Rahman dalam Teori Gerakan Berganda. Secara tidak langsung, ia adalah kritik Rahman terhadap mufassir klasik yang tidak memberi perhatian kepada konteks zaman Arab dan bagaimana pewahyuan al-Qur’an diturunkan sebagai respon kepada kasus-kasus peristiwa sewaktu zaman Nabi.

Daripada Teori Gerakan Berganda ini Rahman mengajak untuk membedakan di antara etika al-Qur’an dan hukum, di mana pentafsiran tradisional sering bertumpu kepada persoalan hukum ketimbang prinsip-prinsip moral yang melandasi hukum.[16] Hal tersebut menyebabkan ajaran Qur’an sering difahami sebagai kitab hukum semata-mata sedangkan pelajaran terbesar yang harus diambil oleh umat Islam daripada ajaran al-Qur’an adalah perihal etika dan moraliti yang menjadi dasar kepada kehidupan yang seimbang. Disebabkan itu, Rahman menggerakkan ‘Teori Gerakan Berganda’ kerana merasakan bahawa “penafsiran teks tidak cukup bercorak kebahasaaan sebagaimana selama ini berkembang, tetapi harus lebih berdimensi sosiologis, aksiologis, dan antropologis sehingga penafsiran sesuai dengan kebutuhan kontemporer masyarakat.”[17] Maka, kata Abdullah Saeed, ‘Teori Gerakan Berganda’ ini tidak sekadar mengharapkan para ulama tradisional sahaja dalam menentukan hukum-hakam keIslaman terhadap sesuatu perkara, bahkan turut melibatkan pakar dalam lapangan bidang berkaitan seperti sejarah, falsafah, perundangan, etika, sosiologi dan antropologi dalam membantu dalam proses untuk mendapatkan hukum Islam yang bermakna, relevan dan sesuai.[18]

Teori yang berkaitan dengan pentafsiran terhadap etika-hukum al-Qur’an ini tidaklah bertujuan merumuskan suatu set peraturan, sebaliknya Rahman cuba membimbing para pentafsir al-Qur’an kepada asas kontekstual dan linguistik al-Qur’an yang lebih luas dan tidak terperangkap dengan pendekatan klasik yang dekontekstual dan reduksionis.[19] Kepentingan daripada pendekatan Rahman dalam mendekati al-Qur’an ini adalah beliau mengambil kira kedua-dua keadaan pada waktu pewahyuan al-Qur’an dan zaman moden yang berkaitan dengan teks al-Qur’an terhadap sesebuah komuniti.[20] Teori Gerakan Berganda ini memberi ruang kepada pentafsir al-Qur’an untuk menghasilkan makna-makna kontekstual baharu dan relevan dengan konteks sosiobudaya.[21] Dengan cara itu, maka ianya dapat menghidupkan kembali semangat al-Qur’an yang sesuai sepanjang zaman dengan tawaran suatu metode yang komprehensif, holistik dan kontekstual.

Etika al-Qur’an

Bagi mereka yang tertanya-tanya tentang unsur yang membentuk etika al-Qur’an, Rahman menjawab pertanyaan ini dengan menyatakan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tiga konsep etika kunci daripada al-Qur’an, yakni Iman, Islam, dan Taqwa. Mereka berasal dari pangkal kata Arab yang berbeza tetapi yang mengejutkan sama dalam pengertiannya. Bersama-sama, mereka membentuk landasan dari etika al-Qur’an dan memberikan ciri etosnya.[22] Iman bermakna “keamanan” atau “keselamatan”. Makna islam juga“kesejahteraan” dan “keselamatan”, sementara perkataan taqwa bermakna “untuk melindungi”, “untuk menyelamatkan dari kehancuran” dan “untuk memelihara”. Rahman justeru menyimpulkan bahawa “renungan tentang tiga istilah kunci ini dan analisisnya membawa kita langsung ke dalam “ke bawah sedar dari al-Qur’an”seakannya. Ia memberi kita intipan ke dalam lapisan yang terdalam dari makna, semangatnya yangmendasar. Semangat al-Qur’an pada asasnya diarahkan untuk memelihara dan membangunkan integriti perorangan dan kolektivisme”.[23]

Berdasarkan di atas, jelaslah bahawa semangat dasar dari etika al-Qur’an adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan egaliter di bawah kuasa Tuhan, atau memakai istilah Rahman “untuk menegakkan orde sosial yang berdaya maju di muka bumi yang akan bersifat adil dan berlandaskan etika”. Objektif ini ketara sejak permulaan penurunan al-Qur’an di mana Islam kuat menentang “politeisme (penyembahan berhala), pemerasan orang miskin, penyelewengan dalam perdagangan, dan ketiadaan rasa tanggungjawab yang umum terhadap masyarakat”.[24] Perlawanan terhadap kaum musyrikin bukan hanya disebabkan mereka mempercayai kemajmukan tuhan, tetapi lebih penting kerana politeisme menjadi asas dari ketidakadilan sosial.[25] Memandangkan ajaran yang substantif dari al-Qur’an adalah untuk memberi tuntunan bagi tingkah laku manusia di dunia ini, oleh itu tidak bermakna untuk menjadi seorang Mu’min,  jika dia tidak mempunyai kesedaran sosial dengan membenarkan atau tidak menentang sistem politik autokratik atau oligarkis dan tidak membantu segmen yang lebih lemah daripada masyarakat. Kepercayaan atau keimanan tanpa tindakan, sama sekali tidak dapat dipertahankan. Malah “lima rukun” Islam yang dianggap agama par excellence, mempunyai keadilan sosial dan pembinaan masyarakat yang egaliter sebagai matlamatnya”.[26] Pendeknya, Islam sebagaimana tercermin dalam al-Qur’an adalah agama moralitas dan kemanusiaan.

Pemikiran Hukum dan Tafsir

Dari penelaahan dan pemikiran ulangnya terhadap tradisi Islam dan pandangan- pandangan sejarah dan ajaran spiritualnya, beliau telah menggariskan interpretasi hukum yang prinsipal terkait dengan sifat dasar dan metodologinya, dalam merespon kepada cabaran dunia moden di mana Rahman berhujah bahawa ijtihad (penalaran bebas) harus memainkan peranan kunci dalam kehidupan Muslim kontemporer. Prinsip asas dalam tafsir al-Qur’an-nya yang analitik dilacak daripada faham-faham klasik Barat dan fikiran-fikiran Greek yang disuguhkan dalam tafsir moden. Ia menggagaskan prinsip dan metodologi hermeneutik yang radikal dan asli.

Terkait dengan hal ini, Abdullah Saeed menulis tentang signifikasi hukum-etika yang diilhamkan Fazlur Rahman dan menghuraikan metodologi al-Qur’an dan rumusan hukum yang dikembangkannya, “On balance, Rahman’s approach to the Qur’an was among the most original, daring and systematic of the mid to late twentieth century. His  emphasis on the context of the revelation has had far reaching influence on the debateamong Muslims of questions such as human rights, women’s rights and social justice.[27]

Dalam karya pentingnya Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism (ed. EbrahimMoosa) – karyanya yang terakhir yang ditulis sebelum wafatnya pada tahun 1988 – Rahman menyuguhkan hujah-hujah saintifik yang memperlihatkan ketinggian daya ijtihad dan kekuatan analisis dalam menyikapi permasalahan mazhab dan aliran fundamentalisme Islam, berhadap-hadapan dengan kemunculan sekte-sekte awal dan pembentukan ortodoksi sunni, yang digali daripada sumber-sumber Islam abad pertengahan, di mana “dalam karya ini, Rahman menantang persepsi hari ini tentang fundamentalisme Islam dan melanjutkan untuk mengaksesnya semula,” suatu karya “yang sangat mendalam, cerdas dan provokatif” di mana “tidak diragukan lagi, bahwa para ahli, mahasiswa dan pengagum Rahman akan melihat karya yang menggairahkan ini sebagai penghormatan besar bagi pemikir yang benar-benar legendaris.”

Menyikapi faham dan asas-asas pemikiran hermeneutis Fazlur Rahman, dan pandangannya tentang proses penurunan wahyu dan pembauran kesedaran Nabi SAW di dalamnya, Nurcholish Madjid menunjukkan, “tampak padaku Fazlur Rahman benar ketika dia menegaskan yang al-Qur’an tidak turun kepada Nabi dalam kekosongan. Maka salah satu cara untuk memahami pesannya adalah dengan memahami konteksnya. Justeru jika anda bercakap tentang asbab al-nuzul atau sebab turunnya wahyu ia bukanlah latar yang spesifik daripada wahyu tetapi juga tentang lingkungan budayanya.”[28]

Pada Rahman, fikiran dan jiwa Nabi dengan akrab terlibat dalam wahyu sebanyak mana Tuhan sebagai sumbernya, tegasnya al-Qur’an sepenuhnya daripada Tuhan, sebagaimana ia sepenuhnya daripada Nabi – yang membayangkan ia bukan penerimaan pasif tetapi melibatkan kesedaran Nabi yang membaur di dalamnya. Dan “lantaran pernyataaan kontroversil dan revolusioner Rahman terhadap ciri wahyu yang diterima Nabi Muhammad-lah, yang mencetuskan protes besar-besaran daripada ulama’ konservatif Pakistan, mengisytiharkan bahawa Rahman “seorang munkir-i Qur’an (penyangsi al-Qur’an).”[29]

Fazlur Rahman menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 26 Julai 1988 akibat kompilasi dari pembedahan akibat penyumbatan pada pembuluh darahnya. Beliau tidak sedarkan diri dan koma selama satu setengah bulan. Jasadnya dikebumikan di pemakaman Arlington Height Cemetary di Chicago. Salah seorang muridnya di Chicago, Ahmad Syafii Maarif mengenangkan “Sebagai salah seorang pelajarnya diChicago pada tahun 1979-1982, saya sangat merindui dan menangisi Rahman ketika kematian datang menjemputnya pada 26 Julai 1988.”[30]

Kesimpulan

Pengaruh dari fahaman kontekstualis yang digagaskan Fazlur Rahman ini telah memberikan asas yang penting dalam menimbulkan aliran neo-modernis Islam yang mengusung pemahaman teks yang progresif dan moden. Konsepsi-konsepsi dan pandangan yang dibawanya terkait dengan penafsiran al-Qur’an yang kritikal ini telah membawa pemahaman teks al-Qur’an yang kontemporer, rasional, dan segar. Usaha Rahman untuk melacak kembali sumber-sumber Islam yang klasik dan mengkritiknya dalam konteks pemahaman sejarahnya telah memungkinkan tradisi Islam dibaharu dan dikembangkan dalam konteks perkembangan moden dan falsafahnya yang perennial. Perkembangan yang mencabar di abad moden ini menuntut respon balas yang tuntas sebagai diajukan Fazlur Rahman terhadap pandangan-pandangan agama yang jumud dan reaksioner.

Rahman bukan saja cuba untuk menumbangkan konservatisme Islam yang berurat berakar di dunia Muslim, dia juga mempertikaikan banyak usaha-usaha Barat untuk memahami Islam…melukiskannya sebagai rekaan yang fatal, arkaik, dan statik. Dalam mengkritik pandangan-pandangan hukum yang dogmatik dan konservatif ini, Rahman menampakkan keaslian dalam perdebatan intelektual yang mengagumkan yang diajukan dalam membawa pemahaman kontemporer terkait kandungan etika-hukum al-Qur’an dan hubungkaitnya dengan dunia moden dan konteks sejarahnya.

Nota Hujung:

[1] Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual, diterjemahkan oleh  AhsinMohammad dan Ammar Haryono, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 154.

[2] Donald L. Berry, “Fazlur Rahman: A Life in Review” dalam Earle H. Waugh dan Frederick M. Denny (eds.), The Shaping of an American Discourse: A Memorial to Fazlur Rahman. Atlanta, (Georgia: Scholars Press, 1998), h. 41.

[3] Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, (Minneapolis-Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), h. 47-48.

[4] Ebrahim Moosa, “Foreword”, in Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an [Second Edition], (London: The University of Chicago Press, 2009).

[5] Fazlur Rahman, Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition, (Chicago: University of Chicago Press, 1984), h. 1.

[6] Fazlur Rahman, “Interpreting the Qur‟ān”, Inquiry 3 (5), 1986, h. 45.

[7] Fazlur Rahman, “Interpreting the Qur‟ān”, h. 45.

[8] Ebrahim Moosa, “Foreword”, in Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an [Second Edition], (London: The University of Chicago Press, 2009).

[9] Fazlur Rahman, Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition, h. 7.

[10] Abdullah Saeed, “Fazlur Rahman: a framework for interpreting the ethico-legal content of the Qur’an”, Taji-Farouki, S (ed.), Modern Muslim Intellectuals and the Qur’an, (1), pp. 37-66. Oxford University Press, 2004.

[11] Fazlur Rahman, Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on ‘Public Interest’ in Islamic Law”, New York University Journal of International Law and Politics, 12(2), 1979, pp. 219-224

[12] Rifki Ahda Sumantri, Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement, KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 7(1).

[13] Fazlur Rahman, Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition, h. 154.

[14] Fazlur Rahman, Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition, h. 3.

[15] Moh. Agus Sifa & Muhammad Aziz. “Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika “Double Movement” Fazlur Rahman (1919 – 1988).” Al HIKMAH, Jurnal Studi Keislaman, 8(1), 112-127.

[16] Aksin Wijaya, Paradigma Teoantroposentris dalam Konsentrasi Tafsir Hukum Islam, h. 144

[17] Ibid, h. 144

[18] Abdullah Saeed, “Fazlur Rahman: a framework for interpreting the ethico-legal content of the Qur’an”, Taji-Farouki, S (ed.), Modern Muslim Intellectuals And The Qur’an, (1), Pp. 37-66. Oxford University Press, 2004.

[19] Ibid, h. 58

[20] Ibid, h. 58

[21] Muhammad Yusuf, Nahdhiyah & Anwar Sadat. “Fazlur Rahman’s Double Movement and Its Contribution to the Development of Religious Moderation”. IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities), 4(1), 51-71

[22] Fazlur Rahman, “Some key ethical concepts of the Qur‟ān”, Journal of Religious Ethics 11 (2), 1983, h. 170.

[23] Fazlur Rahman, “Interpreting the Qur‟ān”, h. 49.

[24] Fazlur Rahman, Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition, h. 5.

[25] Fazlur Rahman, “Interpreting the Qur‟ān”, h. 197.

[26] Fazlur Rahman, Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition, h. 19.

[27] Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach, (London & New York: Routledge, 2006).

[28] Saeed. A. & Johns, A.H., “Nurcholish Madjid and the Interpretation of the Qur‟an: Religious Pluralism and Tolerance.” Taji-Farouki, S (ed.), Modern Muslim Intellectuals and the Qur’an, (1), pp. 67-96. Oxford University Press, 2004.

[29] Donald L. Berry, “Fazlur Rahman: A Life in Review” dalam Earle H. Waugh dan Frederick M. Denny (eds.), The Shaping of an American Discourse: A Memorial to Fazlur Rahman. Atlanta, h. 41.

[30] Ahmad Syafii Maarif, “Fazlur Rahman, Semangat Moral-Etika Qur‟anik, dan Proses Pewahyuannya,” Kertas kerja dibentangkan pada International Fazlur Rahman Symposium, selenggaraan Inonu University, Malatya, Turkey, 05-06 May 2016.


Dr Ahmad Nabil Amir adalah sarjana kedoktoran dalam bidang Usuluddin daripada Universiti Malaya dan Ketua, Abduh Study Group, Islamic Renaissance Front.

 

Ahmad Muziru Idham adalah Felo di Islamic Renaissance Front dan lepasan Sarjana dalam Hubungan Antarabangsa daripada Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022