Prakata Penterjemah buku Muktazilah dan Persoalan Kebebasan Insan
January 5, 2020

Ahmad Nabil Amir || 5 Januari 2020

 

Buku ini mengupas prinsip dan falsafah dasar dari doktrin al-hurriyyah (kebebasan) dan al-ikhtiyar (kehendak bebas) yang diperjuangkan kaum Muktazilah atau dikenal Ahl al-‘Adl wa al-Tawhid. Asalnya merupakan tesis yang dihasilkan Dr Muhammad Imarah yang melakarkan perkembangan yang signifikan dari pemikiran dan prinsip rasional kaum Muktazilah dan penerobosan pengaruhnya yang kritikal dalam pemikiran dan tradisi intelektual Islam di abad pertengahan. Tulisannya menyorot dan mengungkapkan kekuatan doktrin dan filsafat yang diilhamkan dari paham rasionalisme Muktazilah, yang didasarkan dari lima rukun (usul al-khamsah) yang dirumuskannya yakni, al-‘Adl(keadilan), al-Tawhid (tauhid), al-Wa‘d wa’l-Wa‘id (janji dan ancaman), al-Manzilah Bayna al-Manzilatayn (The Intermediate Position, duduknya di antara dua tempat) dan al-Amr bi al-Ma‘ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar (menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran).

Buku ini turut merumuskan hujah-hujah yang digarap dari pandangan Ibn ‘Arabi dan Ibn Rushd, dalam mendudukkan persoalan dan problema teologi yang krusial ini dan menghuraikan persoalan-persoalan asas yang ditimbulkan dalam pertentangan kaum Muktazilah dengan Asha‘irah. Tinjauannya turut menghimbau asal timbulnya paham Muktazilah dari ketegangan sejarah yang tercetus sejak permulaan abad ke 2, dari praktek dan pemikiran logika yang dibawa Abu Hudhayfah Wāsil b. ‘Atā’ (80-131 H/699-749 M) yang memunculkan pemikiran I‘tizal. Pandangan-pandangan kalamnya dikembangkan dalam pemikiran teologi yang berkembang di abad ketiga di tangan ulama-ulama Muktazilah yang muktabar seperti Abū al-Qāsim al-Balkhī (w. 319/931) dan Abū ‘Alī al-Jubbā’ī (w. 303/915-16). Keyakinannya ini menjurus pada pemahaman rasional berhubung dengan sifat dan perbuatan Tuhan, kebebasan (hurriyyah) dan kehendak bebas (ikhtiyar) manusia, ru’yah Allah (melihat Tuhan), kenabian dan wahyu dan prinsip tauhid.

Prinsip asas daripada pemikiran dan ajaran-ajaran rasionalis ini dan perbandingannya dengan pemahaman puak jabariyah, jahmiyah dan qadariyah – atau dikenal sebagai al-ikhtiyariyah – ditemui dalam karya utama al-Sāhib b. ‘Ubad, Al-Ibanah ‘an Madhhab Ahl al-‘Adl dan Qadi ‘Abd al-Jabbar b. Ahmad al-Hamadhani (w. 415 H), Al-Mughnī fī Abwāb al-Tawhīd wa al-‘Adl, yang menegakkan ajaran dan keyakinan Ahl al-‘Adl wa al-Tawhid yang signifikan dan memanifestasikan perkembangan dan pembangunan aliran ‘aqlāniyyah yang berpengaruh di abad pertengahan. Ia menzahirkan ketinggian falsafah dan keunggulan mazhab al-‘aqlāniyyah al-Islamiyyah yang diartikulasikan dan dipelopori kaum Muktazilah dalam mempertahankan keyakinan dan merumuskan filsafat dan dasar teologi rasional yang mengilhamkan dalam tradisi akliah dan sejarah intelektualnya.

Dalam menanggapi aliran rasional yang signifikan yang ditemukan kaum Muktazilah ini, Hamka pernah mencatatkan keyakinannya: “Kita kagum dengan kaum Mu‘tazilah yang sebagaimana diterangkan oleh Dr. Ahmad Amin dalam bukunya Dhuhal Islam, bahawasanya orang-orang Mu‘tazilah itu adalah orang-orang sangat taat beragama dan umumnya hidup sederhana, berpakaian yang khas dan tidak mewah. Sebab mereka sendiri pun menginsafi bahawasanya keteguhan suatu pendirian sampai menjadi keyakinan hidup yang dibawa sampai mati, ialah bila apa yang diucapkan hendaklah sesuai dengan apa yang diamalkan.” (Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam, h. 241).

Kekuatan rasional yang dipugar kaum Muktazilah dalam abad-abad pertengahan ini sangat penting dalam mengilhamkan filsafat dan pikiran-pikiran dinamik dan humanis yang krusial dalam suasana moden, yang menuntut kesanggupan akliah dan logika dalam pemecahan problema kalam dan kemusykilan-kemusykilannya, sebagai ditegaskan Hamka dalam bukunya Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam (h. 239): “Di saat demikianlah sangat diperlukannya hujah-hujah menurut akal dan mantiq. Mengemukakan akal semata-mata dengan tidak perlu memakai ayat atau hadith. Yang sanggup melakukan ini tidak ada orang lain melainkan kaum Mu‘tazilah. Mereka senang sekali diajak pada pertukaran fikiran seperti itu kerana amar makruf dan nahi munkar adalah rukun kelima dalam kehidupan mereka. Mereka bersedia menghadapi di mana saja timbul pertukaran fikiran mengenai soal itu. Mereka dapat menegakkan hujah dengan akal dan logika teratur bahawa Rasul itu adalah hal yang perlu dalam menegakkan agama.”

Menurut Hamka, perbincangan rasional yang meluas tentang asas-asas filsafat dan metafizika yang mendalam yang ditimbulkan ini amat penting dalam zaman saintifik yang meminta pertimbangan akal untuk menguraikan hakikat-hakikat ilāhiyat. Tentang keyakinan rasional kaum Muktazilah ini dan manifestasinya yang luas dalam pemikiran dan pengaruhnya dalam perkembangan moden dan kemungkinan-kemungkinan yang dibawa dari prinsip dan paham rasionalismenya yang fundamental ini, Hamka mengungkapkan: “Kemajuan pemakaian mesin-mesin dan industri telah menyebabkan dengan sendirinya mesti tumbuh orang yang dapat mengerjakan amar makruf nahi munkar dengan memakai sistem Mu‘tazilah, sanggup menghadapi kecerdasan akal dengan kecerdasan akal pula. Sanggup berfikir logika, bahkan dialektika.” (Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam, h. 240)

Kesanggupan golongan Muktazilah mempergunakan pertimbangan rasional dalam perbahasan mereka menyangkut tema kebebasan atau al-hurriyah inilah yang disorot oleh Dr. Imarah dalam buku ini yang menjelaskan aspirasi dan kerangka manhaj yang dibawa dari paham teologinya yang mendasar dan merumuskan kemungkinan-kemungkinan dari pembangunan aliran ‘aqlāniyyah yang krusial dan dinamik ini di abad moden.


Dr Ahmad Nabil Amir adalah Sarjana Kedoktoran dalam bidang Usuluddin daripada Universiti Malaya. Beliau adalah Ketua, Abduh Study Group, Islamic Renaissance Front.

 

Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022