Uraian “Tema-tema Agung Al-Qur’an” oleh Fazlur Rahman: Terjemahan Major Themes of the Qur’an oleh Ahmad Muziru Idham
February 15, 2024

Mohd Jalaluddin Hashim || 15 Februari 2024

Fazlur Rahman (1919-1988) adalah ahli hukum dan intelektual Islam yang terkenal. Beliau dilahirkan pada 21 September 1919 di Hazara, daerah yang terletak di barat laut Pakistan. Fazlur Rahman Malak terlingkung dalam keluarga Muslim yang taat, berfaham dan berhaluan moden. Kesan daripada keterbukaan keluarganyaini     mempengaruhi pembentukan dan pandangan hidupnya yang tumbuh dalam tradisi pemikiran moden, disaat sistem pelajaran mengalami keterbelakangan diakibatkan sistem-sistem lapuk yang diwarisi dalam persekolahan cara lama.

Fikrahnya dapat dirumuskan dalam perjuangan menegakkan nilai etika dan moral yang syumul dalam masyarakat dan sistem yang adil serta usahanya membezakan  antara apa yang dianggap “Islam yang normatif” ketimbang “Islam yang historis” (kontekstual). Gagasan-gagasan radikal yang dikembangkannyabanyak memaksanya untuk meninggalkan Pakistan dan berhijrah ke Amerika – didorong oleh pertembungan idea yang parah dan ancaman yang menggugat daripada puak fundamentalis yang fanatik dan radikal.

Di Amerika, beliau mengajar di University of Chicago dan menubuhkan program Near Eastern Studies. Beliau turut berkhidmat di State Department Amerika Syarikat sebagai Distinguished Service Professor di Universiti Chicago sejak 1986. Dalam peralihannya daripada pandangan-pandangan rejim yang konservatif, beliaumembawa pendekatan yang moden dengan kecenderungan filsafat yang mendalam dan humanis. Hal initerlihat dalam filsafat teologi yang sistematik dan asli yang digelutinya dalam metode-metode yang dibangunkan dan analisa-analisa berbobot yang ditawarkan untuk memikir ulang tradisi Islam.

Mengingat derasnya arus pemikiran yang menyerbu dalam kehidupannya, Rahman cuba mewarasi semuanyayang berkembang dengan membenahi aliran pemikiran dan ideologi-ideologi yang mengasak dunia intelektual dalam sejarah moden pada abad ke-20. Berawal dengan iltizam untuk merumuskan satu filsafat danpandangan sarwa yang mendasar, beliau meninjau ulang berabad-abad pemikiran dan pemahaman tentang mazhab hukum, dan cuba memperbaharui dan merumuskan, serta membawa idealisme yang dapatmenampung keperluan-keperluan moden, dengan mengembangkan pemahaman dan pikiran-pikiran hukumyang bebas, progresif, lagi dinamik.

Penulisannya yang analitis dan kritis membawakan pembahasan tafsir dan isu-isu      sejarah yang signifikan dan menyuguhkan aspirasi moral yang kreatif. Hal ini digarap daripada prinsip dan semangat moral-etika al-Qur’ān, dan pemahaman yang sistematik dalam disiplin-disiplin falsafah, hukum, teologi, pendidikan yangklasikal dan moden. Insipirasi dan kesan luar biasa dari pengaruh intelektualnya ini diungkapkan oleh Donald L. Berry dalam bukunya “Fazlur Rahman: A Life in Review”: ‘Fazlur Rahman memaparkan sebuah suara yang segar yang mendedahkan kepada Barat kepada sebuah Islam yang tidak pernah dilihat sebelum daripada ini’.


Mohd Jalaluddin Hashim adalah graduan kejuruteraan mekanikal dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Beliau adalah pengasas dan ketua editor di ILHAM Books, sebuah rumah penerbitan sejak 2013 yang memberi tumpuan penerbitan dan pengedaran buku-buku kritikal dan ilmiah-popular dalam genre politik, agama, sosial dan biografi. Buku Tema-tema Agung al-Qur’ān ini akan diterbitkan bersama oleh Islamic Renaissance Front dan ILHAM Books pada bulan June 2024 nanti, InsyaALlah.

Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022